Privacyverklaring

Privacyverklaring

Esther’s Choice, gevestigd aan Prins Bernhardstraat 1 A -105, 9251 GJ Bergum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.estherschoice.nl

Prins Bernhardstraat 1 A -105

9251 GJ Bergum

Telnr: 0511 820 990

Persoonsgegevens die wij verwerken

Esther’s Choice verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 
– Geslacht 
– Geboortedatum 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie 
– Internetbrowser en apparaat type 
– Informatie betreffende ziektekostenverzekering 
– Huidtype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Esther’s Choice verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
– Gezondheid 
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
– Ethnische afkomst 
– Levensstijl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@estherschoice.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Esther’s Choice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het afhandelen van uw betaling 
– Voor het afstemmen van de behandeling op uw huidtype 
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
– Om goederen en diensten bij u af te leveren 
– Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Esther’s Choice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brandon Massagepraktijk Purmerend) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Esther’s Choice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

– Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment 
– Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment 
– Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment 
– E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment 
– Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment 
– Gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na uw laatste behandeling 
– Huidtype: tot 2 jaar na uw laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden

Esther’s Choice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Esther’s Choice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Esther’s Choice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@estherschoice.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Esther’s Choice toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Esther’s Choice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@estherschoice.nl.

Bergum, 1 mei 2021